Stack friendliness.

parent ca24a4d9
...@@ -39,9 +39,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -39,9 +39,13 @@ public final class StringFunctions
{ {
// ### %string= // ### %string=
// Case sensitive. // Case sensitive.
private static final Primitive _STRING_EQUAL = private static final Primitive _STRING_EQUAL = new pf__string_equal();
new Primitive("%string=", PACKAGE_SYS, false) private static final class pf__string_equal extends Primitive {
pf__string_equal()
{ {
super("%string=", PACKAGE_SYS, false);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second, public LispObject execute(LispObject first, LispObject second,
LispObject third, LispObject fourth, LispObject third, LispObject fourth,
...@@ -82,9 +86,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -82,9 +86,13 @@ public final class StringFunctions
// ### %%string= // ### %%string=
// Case sensitive. // Case sensitive.
private static final Primitive __STRING_EQUAL = private static final Primitive __STRING_EQUAL = new pf___string_equal();
new Primitive("%%string=", PACKAGE_SYS, false) private static final class pf___string_equal extends Primitive {
pf___string_equal()
{ {
super("%%string=", PACKAGE_SYS, false);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second) public LispObject execute(LispObject first, LispObject second)
...@@ -103,9 +111,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -103,9 +111,13 @@ public final class StringFunctions
// ### %string/= // ### %string/=
// Case sensitive. // Case sensitive.
private static final Primitive _STRING_NOT_EQUAL = private static final Primitive _STRING_NOT_EQUAL = new pf__string_not_equal();
new Primitive("%string/=", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_not_equal extends Primitive {
pf__string_not_equal()
{ {
super("%string/=", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject[] args) public LispObject execute(LispObject[] args)
{ {
...@@ -140,9 +152,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -140,9 +152,13 @@ public final class StringFunctions
// ### %string-equal // ### %string-equal
// Case insensitive. // Case insensitive.
private static final Primitive _STRING_EQUAL_IGNORE_CASE = private static final Primitive _STRING_EQUAL_IGNORE_CASE = new pf__string_equal_ignore_case();
new Primitive("%string-equal", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_equal_ignore_case extends Primitive {
pf__string_equal_ignore_case()
{ {
super("%string-equal", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second, public LispObject execute(LispObject first, LispObject second,
LispObject third, LispObject fourth, LispObject third, LispObject fourth,
...@@ -175,9 +191,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -175,9 +191,13 @@ public final class StringFunctions
// ### %string-not-equal // ### %string-not-equal
// Case sensitive. // Case sensitive.
private static final Primitive _STRING_NOT_EQUAL_IGNORE_CASE = private static final Primitive _STRING_NOT_EQUAL_IGNORE_CASE = new pf__string_not_equal_ignore_case();
new Primitive("%string-not-equal", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_not_equal_ignore_case extends Primitive {
pf__string_not_equal_ignore_case()
{ {
super("%string-not-equal", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject[] args) public LispObject execute(LispObject[] args)
{ {
...@@ -219,9 +239,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -219,9 +239,13 @@ public final class StringFunctions
// ### %string< // ### %string<
// Case sensitive. // Case sensitive.
private static final Primitive _STRING_LESS_THAN = private static final Primitive _STRING_LESS_THAN = new pf__string_less_than();
new Primitive("%string<", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_less_than extends Primitive {
pf__string_less_than()
{ {
super("%string<", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject[] args) public LispObject execute(LispObject[] args)
{ {
...@@ -263,9 +287,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -263,9 +287,13 @@ public final class StringFunctions
// ### %string<= // ### %string<=
// Case sensitive. // Case sensitive.
private static final Primitive _STRING_GREATER_THAN = private static final Primitive _STRING_GREATER_THAN = new pf__string_greater_than();
new Primitive("%string>", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_greater_than extends Primitive {
pf__string_greater_than()
{ {
super("%string>", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject[] args) public LispObject execute(LispObject[] args)
{ {
...@@ -305,9 +333,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -305,9 +333,13 @@ public final class StringFunctions
// ### %string<= // ### %string<=
// Case sensitive. // Case sensitive.
private static final Primitive _STRING_LE = private static final Primitive _STRING_LE = new pf__string_le();
new Primitive("%string<=", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_le extends Primitive {
pf__string_le()
{ {
super("%string<=", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject[] args) public LispObject execute(LispObject[] args)
{ {
...@@ -347,9 +379,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -347,9 +379,13 @@ public final class StringFunctions
// ### %string<= // ### %string<=
// Case sensitive. // Case sensitive.
private static final Primitive _STRING_GE = private static final Primitive _STRING_GE = new pf__string_ge();
new Primitive("%string>=", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_ge extends Primitive {
pf__string_ge()
{ {
super("%string>=", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject[] args) public LispObject execute(LispObject[] args)
{ {
...@@ -391,9 +427,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -391,9 +427,13 @@ public final class StringFunctions
// ### %string-lessp // ### %string-lessp
// Case insensitive. // Case insensitive.
private static final Primitive _STRING_LESSP = private static final Primitive _STRING_LESSP = new pf__string_lessp();
new Primitive("%string-lessp", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_lessp extends Primitive {
pf__string_lessp()
{ {
super("%string-lessp", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject[] args) public LispObject execute(LispObject[] args)
{ {
...@@ -435,9 +475,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -435,9 +475,13 @@ public final class StringFunctions
// ### %string-greaterp // ### %string-greaterp
// Case insensitive. // Case insensitive.
private static final Primitive _STRING_GREATERP = private static final Primitive _STRING_GREATERP = new pf__string_greaterp();
new Primitive("%string-greaterp", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_greaterp extends Primitive {
pf__string_greaterp()
{ {
super("%string-greaterp", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject[] args) public LispObject execute(LispObject[] args)
{ {
...@@ -477,9 +521,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -477,9 +521,13 @@ public final class StringFunctions
// ### %string-not-lessp // ### %string-not-lessp
// Case insensitive. // Case insensitive.
private static final Primitive _STRING_NOT_LESSP = private static final Primitive _STRING_NOT_LESSP = new pf__string_not_lessp();
new Primitive("%string-not-lessp", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_not_lessp extends Primitive {
pf__string_not_lessp()
{ {
super("%string-not-lessp", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject[] args) public LispObject execute(LispObject[] args)
{ {
...@@ -521,9 +569,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -521,9 +569,13 @@ public final class StringFunctions
// ### %string-not-greaterp // ### %string-not-greaterp
// Case insensitive. // Case insensitive.
private static final Primitive _STRING_NOT_GREATERP = private static final Primitive _STRING_NOT_GREATERP = new pf__string_not_greaterp();
new Primitive("%string-not-greaterp", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_not_greaterp extends Primitive {
pf__string_not_greaterp()
{ {
super("%string-not-greaterp", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject[] args) public LispObject execute(LispObject[] args)
{ {
...@@ -562,9 +614,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -562,9 +614,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### %string-upcase // ### %string-upcase
private static final Primitive _STRING_UPCASE = private static final Primitive _STRING_UPCASE = new pf__string_upcase();
new Primitive("%string-upcase", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_upcase extends Primitive {
pf__string_upcase()
{ {
super("%string-upcase", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second, public LispObject execute(LispObject first, LispObject second,
LispObject third) LispObject third)
...@@ -598,9 +654,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -598,9 +654,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### %string-downcase // ### %string-downcase
private static final Primitive _STRING_DOWNCASE = private static final Primitive _STRING_DOWNCASE = new pf__string_downcase();
new Primitive("%string-downcase", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_downcase extends Primitive {
pf__string_downcase()
{ {
super("%string-downcase", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second, public LispObject execute(LispObject first, LispObject second,
LispObject third) LispObject third)
...@@ -633,9 +693,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -633,9 +693,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### %string-capitalize // ### %string-capitalize
private static final Primitive _STRING_CAPITALIZE= private static final Primitive _STRING_CAPITALIZE = new pf__string_capitalize();
new Primitive("%string-capitalize", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__string_capitalize extends Primitive {
pf__string_capitalize()
{ {
super("%string-capitalize", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second, public LispObject execute(LispObject first, LispObject second,
LispObject third) LispObject third)
...@@ -681,9 +745,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -681,9 +745,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### %nstring-upcase // ### %nstring-upcase
private static final Primitive _NSTRING_UPCASE = private static final Primitive _NSTRING_UPCASE = new pf__nstring_upcase();
new Primitive("%nstring-upcase", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__nstring_upcase extends Primitive {
pf__nstring_upcase()
{ {
super("%nstring-upcase", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second, public LispObject execute(LispObject first, LispObject second,
LispObject third) LispObject third)
...@@ -710,9 +778,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -710,9 +778,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### %nstring-downcase // ### %nstring-downcase
private static final Primitive _NSTRING_DOWNCASE = private static final Primitive _NSTRING_DOWNCASE = new pf__nstring_downcase();
new Primitive("%nstring-downcase", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__nstring_downcase extends Primitive {
pf__nstring_downcase()
{ {
super("%nstring-downcase", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second, public LispObject execute(LispObject first, LispObject second,
LispObject third) LispObject third)
...@@ -739,9 +811,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -739,9 +811,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### %nstring-capitalize // ### %nstring-capitalize
private static final Primitive _NSTRING_CAPITALIZE = private static final Primitive _NSTRING_CAPITALIZE = new pf__nstring_capitalize();
new Primitive("%nstring-capitalize", PACKAGE_SYS, true) private static final class pf__nstring_capitalize extends Primitive {
pf__nstring_capitalize()
{ {
super("%nstring-capitalize", PACKAGE_SYS, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second, public LispObject execute(LispObject first, LispObject second,
LispObject third) LispObject third)
...@@ -780,8 +856,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -780,8 +856,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### stringp // ### stringp
public static final Primitive STRINGP = new Primitive("stringp", "object") public static final Primitive STRINGP = new pf_stringp();
private static final class pf_stringp extends Primitive {
pf_stringp()
{ {
super("stringp", "object");
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject arg) public LispObject execute(LispObject arg)
{ {
...@@ -790,9 +871,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -790,9 +871,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### simple-string-p // ### simple-string-p
public static final Primitive SIMPLE_STRING_P = public static final Primitive SIMPLE_STRING_P = new pf_simple_string_p();
new Primitive("simple-string-p", "object") private static final class pf_simple_string_p extends Primitive {
pf_simple_string_p()
{ {
super("simple-string-p", "object");
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject arg) public LispObject execute(LispObject arg)
{ {
...@@ -803,9 +888,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -803,9 +888,13 @@ public final class StringFunctions
// ### %make-string // ### %make-string
// %make-string size initial-element element-type => string // %make-string size initial-element element-type => string
// Returns a simple string. // Returns a simple string.
private static final Primitive _MAKE_STRING = private static final Primitive _MAKE_STRING = new pf__make_string();
new Primitive("%make-string", PACKAGE_SYS, false) private static final class pf__make_string extends Primitive {
pf__make_string()
{ {
super("%make-string", PACKAGE_SYS, false);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject size, LispObject initialElement, public LispObject execute(LispObject size, LispObject initialElement,
LispObject elementType) LispObject elementType)
...@@ -837,9 +926,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -837,9 +926,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### char // ### char
private static final Primitive CHAR = private static final Primitive CHAR = new pf_char();
new Primitive(Symbol.CHAR, "string index") private static final class pf_char extends Primitive {
pf_char()
{ {
super(Symbol.CHAR, "string index");
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second) public LispObject execute(LispObject first, LispObject second)
...@@ -849,9 +942,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -849,9 +942,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### schar // ### schar
private static final Primitive SCHAR = private static final Primitive SCHAR = new pf_schar();
new Primitive(Symbol.SCHAR, "string index") private static final class pf_schar extends Primitive {
pf_schar()
{ {
super(Symbol.SCHAR, "string index");
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second) public LispObject execute(LispObject first, LispObject second)
...@@ -861,9 +958,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -861,9 +958,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### set-char // ### set-char
private static final Primitive SET_CHAR = private static final Primitive SET_CHAR = new pf_set_char();
new Primitive(Symbol.SET_CHAR, "string index character") private static final class pf_set_char extends Primitive {
pf_set_char()
{ {
super(Symbol.SET_CHAR, "string index character");
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second, public LispObject execute(LispObject first, LispObject second,
LispObject third) LispObject third)
...@@ -876,9 +977,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -876,9 +977,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### set-schar // ### set-schar
private static final Primitive SET_SCHAR = private static final Primitive SET_SCHAR = new pf_set_schar();
new Primitive(Symbol.SET_SCHAR, "string index character") private static final class pf_set_schar extends Primitive {
pf_set_schar()
{ {
super(Symbol.SET_SCHAR, "string index character");
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second, public LispObject execute(LispObject first, LispObject second,
LispObject third) LispObject third)
...@@ -894,9 +999,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -894,9 +999,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### string-position // ### string-position
private static final Primitive STRING_POSITION = private static final Primitive STRING_POSITION = new pf_string_position();
new Primitive("string-position", PACKAGE_EXT, true) private static final class pf_string_position extends Primitive {
pf_string_position()
{ {
super("string-position", PACKAGE_EXT, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second, public LispObject execute(LispObject first, LispObject second,
LispObject third) LispObject third)
...@@ -914,9 +1023,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -914,9 +1023,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### string-find // ### string-find
private static final Primitive STRING_FIND = private static final Primitive STRING_FIND = new pf_string_find();
new Primitive("string-find", PACKAGE_EXT, true, "char string") private static final class pf_string_find extends Primitive {
pf_string_find()
{ {
super("string-find", PACKAGE_EXT, true, "char string");
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second) public LispObject execute(LispObject first, LispObject second)
...@@ -936,9 +1049,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -936,9 +1049,13 @@ public final class StringFunctions
// ### simple-string-search pattern string => position // ### simple-string-search pattern string => position
// Searches string for a substring that matches pattern. // Searches string for a substring that matches pattern.
private static final Primitive SIMPLE_STRING_SEARCH = private static final Primitive SIMPLE_STRING_SEARCH = new pf_simple_string_search();
new Primitive("simple-string-search", PACKAGE_EXT, true) private static final class pf_simple_string_search extends Primitive {
pf_simple_string_search()
{ {
super("simple-string-search", PACKAGE_EXT, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second) public LispObject execute(LispObject first, LispObject second)
...@@ -950,9 +1067,13 @@ public final class StringFunctions ...@@ -950,9 +1067,13 @@ public final class StringFunctions
}; };
// ### simple-string-fill string character => string // ### simple-string-fill string character => string
private static final Primitive STRING_FILL = private static final Primitive STRING_FILL = new pf_string_fill();
new Primitive("simple-string-fill", PACKAGE_EXT, true) private static final class pf_string_fill extends Primitive {
pf_string_fill()
{ {
super("simple-string-fill", PACKAGE_EXT, true);
}
@Override @Override
public LispObject execute(LispObject first, LispObject second) public LispObject execute(LispObject first, LispObject second)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment